ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)

 1. เปิด Web Site ของธนาคาร www.ktb.co.th
 2. คลิก “Sm@rt Banking”
 3. คลิก “Internet Banking”
 4. เข้าสู่ระบบ โดยใส่ User ID และ Password
 5. เลือก “บริการชำระเงิน”
 6. เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ”
 7. เลือกบริษัทที่ต้องการชำระ
 8. ใส่ รหัสลูกค้า Customer No. (Ref. No.1) และ ข้อมูลหมายเลขอ้างอิง Reference No. (Ref. No.2)
 9. ระบุจำนวนเงินที่จะชำระ
 10. ยืนยันการทำรายการ
 11. พิมพ์ใบยืนยันการทำรายการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564