ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชำระผ่านเอทีเอ็ม (ATM)

ชำระโดยกดเลขที่บัญชี หรือ Comp Code

 1. กรุณาใส่รหัสของบัตร
 2. เลือก “เติมเงิน / ชำระเงิน / บาร์โค้ด”
 3. เลือก “ชำระเงิน”
 4. เลือก “ชำระเงินเข้าบริษัทอื่นๆ”
 5. เลือกบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
 6. กรุณากดเลขที่บัญชีบริษัทที่ต้องการชำระ หรือ หมายเลข Comp. Code ที่ปรากฎในใบแจ้งหนี้ของท่าน กด 2626 กด “ถูกต้อง”
 7. กดหมายเลขอ้างอิง Customer No. (Rep. No.1) กด “ถูกต้อง”
 8. กดหมายเลขอ้างอิง Reference No. (Rep. No.2) กด “ถูกต้อง”
 9. กรุณากดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ “กดถูกต้อง”
 10. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการชำระเงิน
 11. รับบัตร และใบบันทึกรายการจากเครื่องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ชำระโดยการ Scan Barcode

 1. กรุณาใส่รหัสของบัตร
 2. เลือก “เติมเงิน / ชำระเงิน / บาร์โค้ด”
 3. เลือก “จ่ายบิลด้วยบาร์โค้ด”
 4. กรุณาสแกนบาร์โค้ดให้ลำแสงสีแดงคาดผ่านบนแท่งบาร์โค้ด
 5. กรุณากดจำนวนเงินที่ต้องการชำระ กด “ถูกต้อง”
 6. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้อง และกด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการชำระเงิน
 7. รับบัตร และใบบันทึกรายการจากเครื่องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564